Lunche pracownicze

Lunch benefitem

posiłki ze zwolnieniem będące kosztem pracodawcy

 

Lunche_pracownicze_1

Pracodawcy mają możliwość zwiększenia wynagrodzenia swoim pracownikom poprzez wprowadzenia świadczenia pozapłacowego.  Świadczenia te w kwocie do 190,00 zł miesięcznie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oskładkowania składkami ZUS a jednocześnie stanowią koszt pracodawcy.Bywają nimi nieodpłatne posiłki gwarantowane w formie wykupionego abonamentu w punkcie gastronomicznym, zwrotu wydatków czy zapewnienie vouchera uprawniającego do wykorzystania go w różnych restauracjach i punktach gastronomicznych. Taki benefit jest świadczeniem pozapłacowym i nie stanowi podstawy opodatkowania oraz oskładkowania składakami ZUS jeśli jego wartości nie przekracza kwoty 190,00  zł miesięcznie.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynika z treści art. 12 § 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509).  Norma ta określa co należy uważać za przychód pracownika są nim wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, jak i świadczenia w naturze, niezależnie od źródła ich finansowania.

Przepis klasyfikuje tu jako przychód w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto są to świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak i wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub tych częściowo odpłatnych.

Czytając wprost wskazana normę można uznać, że wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków, będących nieodpłatnym świadczeniem, stanowi przychód zatrudnionego. Nie mniej jednak oceniając, czy powstało nieodpłatne świadczenie, a więc czy był to przychód pracownika, czy nie, należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13; DzU z 2014 r., poz. 947). TK wskazuje w nim, że cechami określającymi „inne nieodpłatne świadczenia” jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o PIT mogą być uznane świadczenia, które:

– po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

– po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

– po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich).

W konsekwencji tego orzeczenia świadczenia, które pracownik otrzymał, a nie niosły one ze sobą indywidualnych, wymiernych i zaakceptowanych przez pracownika korzyści, zostały zwolnione z obciążeń podatkowych.

Natomiast zwolnienie – wyłączenie z oskładkowania takiego świadczenia w kwocie  nieprzekraczającej 190 zł miesięcznie wynika z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 ). Stanowi, że wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł nie jest podstawą wymiaru składek społecznych.

Wychodząc zatem naprzeciw obopólnej korzyści pracownika i pracodawcy, przygotowaliśmy ofertę na posiłki lunchowe dla Państwa pracowników.

Oferujemy posiłki lunchowe do wyboru w postaci:
– ciepłych zup na bazie wysokiej jakości mięsa i warzyw

– posiłki obiadowe do spożycia na ciepło

– zimnych lunch boxów z sałatkami i zestawami wędlin/serów

Wszystkie posiłki stanowią koszt 9,5 pln brutto w pakietach miesięcznych na 20 dni robocze, nie przekraczając w/w kwoty miesięcznej 190 pln dla pracownika.

Oczywiście jesteśmy elastyczni, więc możemy wspólnie ustalić inne zestawy w innych konfiguracjach, pamiętając każdorazowo, iż koszt miesięczny na pracownika nie może przekroczyć 190 pln.